Bestsellery
Klamka wewnętrzna lewa Fiat Croma
Klamka wewnętrzna lewa Fiat Croma
109,00 zł
szt.
Klamka wewnętrzna prawa Fiat Croma
Klamka wewnętrzna prawa Fiat Croma
109,00 zł
szt.
Klamka zewnętrzna Fiat Punto II 2 lewa strona
Klamka zewnętrzna Fiat Punto II 2 lewa strona
20,00 zł
Mapa dojazdu

Regulamin

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://www.italcar24.pl prowadzony jest przez Łukasz Dyduła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sklep motoryzacyjny ITAL CAR, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Potrzask 63, 30 – 898 Kraków, NIP: 679-100-67-16, REGON: 35072919, adres poczty elektronicznej: biuro@italcar24.pl numertelefonu: 600 500 024.

Adres korespondencyjny (biuro, sprzedaż, obsługa reklamacji, przyjmowanie zwrotów):

Sklep motoryzacyjny ITAL CAR Łukasz Dyduła

ul. Potrzask 63, 30 – 898 Kraków

Poczta elektroniczna: biuro@italcar24.pl

Kontakt telefoniczny: 600 500 024 (opłata wg stawki operatora)

 

2. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży.

 • Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym http://www.italcar24.pl

 • Sprzedawca – Łukasz Dyduła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sklep motoryzacyjny ITAL CAR, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Potrzask 63, 30 – 898 Kraków, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 679-100-67-16, numer REGON: 35072919, adres poczty elektronicznej: biuro@italcar24.pl numertelefonu: 600 500 024.

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie przed zawarciem umowy sprzedaży, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF. Pobranie regulaminu w formacie PDF wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki PDF – program można pobrać ze strony internetowej http://get.adobe.com/pl/reader/

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.

§ 2 Zamówienia

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Konsument dokonuje wyboru sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.

4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczanie, oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z dyspozycją art. 21 ustawy o prawach konsumenta.

§ 3 Sposoby i terminy płatności za towar

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

 • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

 • przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl

 • przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu PayU,

 • pobranie pocztowe – płatność gotówką u kuriera przy odbiorze towaru,

 • odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.

2. Płatność przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy: mBank SA – nr rachunku: 57 1140 2004 0000 3102 4989 7963

3. W przypadku płatności przelewem, płatności należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wyboru „pobranie pocztowe”, płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki z towarem i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

§ 4 Sposoby, terminy i koszty dostawy

1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich: DPD, InPost. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy towaru:

 • przesyłka kurierska standardowa – przelew lub pobranie,

 • przesyłka kurierska do 30 kg niestandardowa mała – przelew lub pobranie,

 • przesyłka kurierska do 30 kg niestandardowa duża – przelew lub pobranie,

 • przesyłka kurierska do 60 kg – przelew lub pobranie,

 • paczkomaty InPost.

2. Sprzedawca dostarcza towar do 7 dni roboczych, chyba, że w opisie danego produktu wskazano krótszy termin dostawy. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:

 • przy płatności przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,

 • przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo prezentowany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia a także zakładce „Koszty dostawy”.

4. Koszty dostawy towaru są następujące:

 • Paczkomaty InPost – 14,00 zł

 • Przesyłka kurierska DPD do 30 kg standardowa – 16,00 zł

 • Przesyłka kurierska DPD do 30 kg standardowa za pobraniem – 20,00 zł

 • Przesyłka kurierska DPD do 30 kg standardowa duża – 25,00 zł

 • Przesyłka kurierska DPD do 30 kg standardowa duża za pobraniem – 30,00 zł

 • Przesyłka kurierska DPD do 60 kg (dotyczy skrzyń biegów) – 100,00 zł

5. W przypadku wybrania płatności „odbiór osobisty” towar można odebrać w siedzibie firmy przy ul. Potrzask 63, 30 – 898 Kraków, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9: 00 do 17: 00 oraz w soboty w godzinach od 9: 00 do 14:00. Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy w tym opłat związanych z odbiorem osobistym towaru.

§ 5 Procedura rozpatrywania reklamacji

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Jeżeli kupującym jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest towar używany, odpowiedzialność Sprzedawcy zostaje ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania towaru kupującemu.

3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,

 • żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

4. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób:

 • pisemnie na adres: Sklep Motoryzacyjny ITAL CAR, Łukasz Dyduła, ul. Potrzask 63, 30 – 898 Kraków

 • elektronicznie na adres: biuro@italcar24.pl

 • telefonicznie pod numerem: 600 500 024

5. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego, preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: Sklep Motoryzacyjny ITAL CAR Łukasz Dyduła, ul. Potrzask 63, 30 – 898 Kraków.

§ 6 Gwarancja

1. Towary dostępne w Sklepie internetowym objęte są gwarancją. Informacja o udzielonej gwarancji jak i czas trwania gwarancji znajduje się w opisie danego produktu. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna, którą Sprzedawca wydaje wraz z towarem. Towary używane objęte są gwarancją rozruchową na okres 14 dni.

2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta, jakie wynikają z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 7 pkt 7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: biuro@italcar24.pl lub pisemnie na adres: Sklep Motoryzacyjny ITAL CAR Łukasz Dyduła, ul. Potrzask 63, 30 – 898 Kraków.

2.Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

 • dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: Sklep Motoryzacyjny ITAL CAR, Łukasz Dyduła, ul. Potrzask 63, 30 – 898 Kraków.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

 • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 • zawartej w drodze aukcji publicznej,

 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

 • zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozstrzygnięcie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem,

 • złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajduje się wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich,

 • skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,

 • skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takiej jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl

3. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 1, 30 – 001 Kraków http://www.krakow.wiih.gov.pl/

4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Klientem.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności: zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa, zmiany sposobu i terminów zapłaty, zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianach w regulaminie, z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu stosownej informacji o zmianie regulaminu, a także prześle na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia konta, stosowną informację na temat zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 21 marzec 2017 r.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

 

Adresat: Sklep Motoryzacyjny ITAL CAR Łukasz Dyduła, ul. Potrzask 63, 30 – 898 Kraków, adres e-mail: biuro@italcar24.pl numer telefonu: 600 500 024

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://www.italcar24.pl prowadzony jest przez Łukasz Dyduła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sklep motoryzacyjny ITAL CAR, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Potrzask 63, 30 – 898 Kraków, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 679-100-67-16, numer REGON: 35072919, adres poczty elektronicznej: biuro@italcar24.pl numertelefonu: 600 500 024.

2. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:

 • Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie zakładania Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień.

 • Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży.

 • Sprzedawca/Usługodawca – Łukasz Dyduła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sklep motoryzacyjny ITAL CAR, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Potrzask 63, 30 – 898 Kraków, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 679-100-67-16, numer REGON: 35072919, adres poczty elektronicznej: biuro@italcar24.pl numertelefonu: 600 500 024.

§ 2 Wymagania techniczne

Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną wymagane jest spełnienie następujących warunków technicznych:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP, 7, 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,

 • połączenie z siecią Internet,

 • posiadanie konta poczty elektronicznej e-mail,

 • włączona obsługa JavaScript, Flash, Plików Cookies,

 • przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera,

 • minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024x768 pikseli lub wyższa.

§ 3 Rejestracja Konta

1. Aby zarejestrować Konto, należy kliknąć w przycisk „Zarejestruj się”, umieszczony w górnej części z prawej strony internetowej. W Formularzu Rejestracji należy podać następujące dane: adres e-mail, hasło, powtórz hasło.

2. Po wypełnieniu Formularza Rejestracji, należy kliknąć w przycisk „Zarejestruj się”, znajdujący się poniżej. Usługobiorca otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą rejestrację w Sklepie, na podany wcześniej adres e-mail.

§ 4 Usługi świadczone drogą elektroniczną

Usługa polegająca na złożeniu zamówienia za pomocą Formularza zamówienia

1. Należy dodać produkt do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka" znajdującego się na liście produktów lub na karcie produktu. Następnie wybrać opcję „Kontynuuj zakupy”, aby przejść na stronę sklepu lub „Złóż zamówienie”, aby przejść do koszyka.

2. Do koszyka można przejść w każdym momencie klikając przycisk „Przejdź do koszyka" znajdujący się na górze strony. W „Koszyku” Usługobiorca może skorygować zamówienie: - zmienić ilość zamawianych produktów poprzez wpisanie zmienionej ilości w rubryce „ilość”. Zmianę należy zatwierdzić przyciskiem „Przelicz”, znajdującym się pod rubryką z listą zamawianych produktów. Może też usunąć produkt z koszyka poprzez kliknięcie znaku „-” znajdującego się po prawej stronie rubryki z nazwą produktu.

3. Wybrać sposób dostawy zaznaczając odpowiedni check-box oraz wybrać sposób zapłaty zaznaczając odpowiedni check-box. Następnie w odpowiednim polu wpisać kod kuponu rabatowego, jeśli Usługobiorca go posiada. Kliknąć przycisk „ZAMAWIAM krok1/4"

4. Wybrać jedną z dostępnych opcji: „Zarejestruj się", „Złóż zamówienie", „Zaloguj się" W przypadku wybrania opcji „Zarejestruj się" należy wypełnić wszystkie pola tj.: Imię, Nazwisko, Telefon, E-mail, Hasło, Powtórz hasło, zaznaczyć odpowiedni check-box: osoba prywatna lub firma, Ulica i nr. domu, Kod pocztowy, Miasto, Kraj, a w przypadku wybrania check-box firma również: Nazwa firmy, NIP. W polu Uwagi można wpisać dowolne informacje dla Usługodawcy. W przypadku wybrania opcji „Złóż zamówienie" należy wypełnić wszystkie pola tj.: Imię, Nazwisko, Telefon, E-mail, zaznaczyć odpowiedni check-box: osoba prywatna lub firma, Ulica i nr. domu, Kod pocztowy, Miasto, Kraj, a w przypadku wybrania check-box firma również: Nazwa firmy, NIP. W polu Uwagi można wpisać dowolne informacje dla Usługodawcy. W przypadku wybrania opcji „Zaloguj" należy wpisać adres e-mail oraz hasło a następnie kliknąć przycisk „Zaloguj" a następnie wypełnić wszystkie pola tj.: Imię, Nazwisko, Telefon, E-mail, zaznaczyć odpowiedni check-box: osoba prywatna lub firma, Ulica i nr. domu, Kod pocztowy, Miasto, Kraj, a w przypadku wybrania check-box firma również: Nazwa firmy, NIP. W polu Uwagi można wpisać dowolne informacje dla Usługodawcy. Jeżeli jest to kolejne zamówienie wszystkie pola będą wypełnione danymi podanymi podczas składania poprzedniego zamówienia, dane te można dowolnie modyfikować. Kliknąć przycisk „ZAMAWIAM krok3/4"

5. Sprawdzić poprawność podanych danych, w celu poprawy kliknąć przycisk „Wstecz". Kliknąć przycisk „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY"

Usługa polegająca na przesyłaniu biuletynu „Newsletter”

Aby skorzystać z usługi „Newsletter”, należy podać swój adres e-mail w odpowiednio oznaczonym polu po prawej stronie strony internetowej a następnie kliknąć znajdujący się obok przycisk >>. Usługobiorca otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą zapisanie się na „Newsletter”. Usługobiorca może zrezygnować z usługi „Newsletter” poprzez ponowne podanie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu na stronie sklepu oraz klikając na przycisk „Wypisz”.

Usługa polegająca na dodawaniu opinii o produktach.

Na karcie każdego produktu znajduje się przycisk „dodaj opinię”. Aby dodać opinię należy kliknąć przycisk „dodaj opinię” a następnie wypełnić pola „Imię i Nazwisko” oraz „Twoja opinia: następnie kliknąć przycisk „Wyślij”. Przed wyświetleniem opinia jest weryfikowana przez Administratora sklepu.

§ 5 Metody korygowania błędów we wprowadzanych danych

1. Usługobiorca posiada możliwość korygowania wprowadzanych danych przy procesie rejestracji, poprzez usunięcie błędnych i wpisanie prawidłowych danych.

2. Usługobiorca posiada możliwość korygowania wprowadzonych danych po zalogowaniu do Konta. W tym celu należy kliknąć w zakładkę „Moje konto”, a następnie w zakładce „Panel klienta” można dokonać stosownych zmian w wprowadzonych danych, a następnie zmianę należy potwierdzić przyciskiem „Zapisz”.

3. Usługobiorca posiada możliwość korygowania wprowadzanych danych przy procesie składania zamówienia, poprzez usunięcie błędnych i wpisanie prawidłowych danych.

§ 6 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną można składać pisemnie na adres: Sklep Motoryzacyjny ITAL CAR Łukasz Dyduła, ul. Potrzask 63, 30 – 898 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: biuro@italcar24.pl,

2. W zawiadomieniu należy podać imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), datę i okoliczności powstania zdarzenia oraz opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, ewentualnie podanie sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub mailowo).

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana Usługobiorcy za pośrednictwem poczty e-mail lub w formie pisemnej.

§ 7 Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Wypowiedzeniu może ulec umowa polegająca na prowadzeniu Konta w sklepie, będąca umową bezterminową o charakterze ciągłym.

2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie oświadczenia woli na adres: biuro@italcar24.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Sklep Motoryzacyjny ITAL CAR Łukasz Dyduła, ul. Potrzask 63, 30 – 898 Kraków.

3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę polegającą na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

4. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

§ 8 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który jest podmiotem zgłoszonym do GIODO – nr księgi: 120743. Dane osobowe są zbierane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę z Usługodawcą.

2. Usługobiorca ma prawo wglądu w swoje dane osobowe po zalogowaniu się do Konta na Sklepie a w szczególności żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych oraz prawo do ich usunięcia.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 21 marzec 2017 roku.

 

Produkt dnia
Codziennie coś innego za parę złotych !
zderzak przedni Iveco Daily III
zderzak przedni Iveco Daily III
150,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl